Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

V za?etku marca je Vlada RS sprejela Zakon o socialnem podjetništvu. V praksi ga bomo za?eli izvajati 1.1.2012. Bistvo zakona o socialnem podjetništvu je, da se na trg dela vrnejo dolgotrajno brezposelne osebe in se jih angažira tako, da bodo v okviru socialnega podjetništva samostojno ustvarjali prihodke in poskrbeli za lastno preživetje.


Socialno podjetništvo se od klasi?nega podjetništva razlikuje po tem, da daje prednost rasti socialnega kapitala pred ustvarjenjem dobi?ka. Predstavlja nekakšen tržen odgovor na reševanje socialnih, okoljskih, lokalnih in drugih problemov in ima za primaren cilj zagotavljanje družbenega blagostanja. Predstavlja nov na?in reševanja socialnih problemov in je hkrati inovativen pristop, ki z uporabo podjetniških veš?in, dosega socialne cilje. Socialna podjetja predstavljajo del »tretjega sektorja« pri nas je to nevladni sektor, kamor uvrš?amo zasebne neprofitne organizacije. Osnovni cilj socialnih podjetij je služiti potrebam ?lanov ali širše javnosti. Presežek prihodkov nad odhodki se mora reinvestirati v delovanje organizacije ali v skupnost, z namenom doseganja javno koristnih ciljev.

 

Kdo se bo zaposloval v socialnem podjetju?

Predvsem se bodo v socialnih podjetjih zaposlovali:

1. invalidi
2. brezposelne osebe z ugotovljeno zaposlitveno oviranostjo ali upadom delovnih sposobnosti, ki izhajajo iz telesnih, duševnih ali psihi?nih okvar pa niso invalidi
3. dolgotrajno brezposelne osebe
4. iskalci prve zaposlitve
5. brezposelne osebe nad 55 let starosti
6. brezposelni pripadniki romske skupnosti
7. brezposelne mladoletne osebe brez zaklju?enega osnovnega ali nižjega poklicnega izobraževanja ali z ugotovljenimi osebnostnimi težavami
8. težje zaposljive osebe

Zakon o socialnem podjetništvu za te najbolj ranljive skupine brezposelnih predvideva spodbude pri sofinanciranju stroškov pla? delavcev, povrnitev prispevkov za zdravstveno, socialno in pokojninsko zavarovanje, sofinanciranje usposabljanja ali svetovanja na delovnem mestu in sofinanciranje usposabljanja za uspešno vodenje socialnega podjetja. Socialno podjetje mora v prvem letu trajno zaposlovati najmanj enega delavca, nato pa najmanj dva. Drugo leto delovanja mora imeti iz socialnega podjetništva najmanj 40 odstotkov vseh prihodkov, nato pa vsaj polovico. Delitev dobi?ka ni dovoljena, razen izjemoma, pa še takrat morajo delež dobiti delavci. Z ustanavljanjem socialnih podjetji se bo pove?ala stopnja zaposlenosti, predvsem pa stopnja zaposlenosti najbolj ranljivih skupin ljudi na trgu dela. Prav tako bodo socialna podjetja s svojo dejavnostjo zagotavljala preskrbljenost trga, predvsem s specifi?nimi, tržno manj konkuren?nimi proizvodi in storitvami.


Socialna podjetja pri nas bodo imela kratico so.p. in bodo delovala na podro?jih socialnega, družinskega varstva, na podro?ju varstva invalidov, znanosti, izobraževanja, vzgoje, varstva in promocije zdravstva, zagotavljanja socialne vklju?enosti, spodbujanja zaposlovanja in poklicnega usposabljanja oseb, ki so brezposelne ali jim grozi brezposelnost, posredovanja zaposlitve, ekološke proizvodnje hrane, ohranjanja narave, varstva okolja, zaš?ite živali, spodbude uporabe obnovljivih virov energije, socialnega turizma, socialne in pravi?ne trgovine, kulture in ohranjanja kulturne dediš?ine, amaterskega športa in telesne kulture, reševanja in zaš?ite, spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti in podpornih storitev socialnega podjetništva.

 

Socialna podjetja prepoznamo po tem, da se držijo slede?ih ekonomskih in socialnih meril:

Ekonomska merila:

  • neprekinjena dejavnost proizvodnje in/ali prodaje blaga in storitev,
  • visoka stopnja avtonomije - skupine državljanov ustanavljajo socialna podjetja prostovoljno in jih (so)upravljajo.
  • gospodarsko tveganje - finan?na sposobnost socialnih podjetij je odvisna od prizadevanja ?lanov, ki so odgovorni za zagotavljanje ustreznih finan?nih virov.
  • minimalno število pla?anih delavcev, ?eprav lahko socialna podjetja in tradicionalne neprofitne organizacije kombinirajo prostovoljno in pla?ano delo.

Socialna merila:

  • korist skupnosti. Eden izmed glavnih ciljev socialnega podjetja je služiti skupnosti ali dolo?eni skupini ljudi.
  • državljanska pobuda - socialna podjetja so rezultat kolektivne dinamike in vklju?ujejo ljudi, ki pripadajo skupnosti ali skupini, ki imajo dolo?eno skupno potrebo ali cilj.
  • odlo?anje po na?elu "en ?lan, en glas"- ?eprav imajo lastniki kapitala v socialnih podjetjih pomembno vlogo, odlo?ajo skupaj z drugimi deležniki.
  • participativna narava - vklju?eni so vsi, ki jih aktivnost socialnih podjetij zadeva.
  • omejena razdelitev dobi?ka - socialna podjetja predstavljajo organizacije, ki v celoti prepovedujejo delitev dobi?ka, kot tudi organizacije, kot so npr. kooperative, kjer se lahko dobi?ek deli, a le v omejenem obsegu.