Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Delovne skupine

V KS 90 smo oblikovali posebne delovne skupine po podro?jih dela.


Delovna skupina za pla?no politiko in kolektivne pogodbe
vodja: Karin Krmac Renko, e-pota: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Pla?na politika je skupek vseh ravnanj in aktivnosti, ki so usmerjene v urejanje pla?, nadomestil in drugih prejemkov iz delovnega razmerja. Od leta 1994 se je v Sloveniji razvil mehanizem tripartitnega socialnega sporazumevanja o politiki pla? pla?na politika je bila najprej del Dogovora o politiki pla? v posameznih obdobjih, pozneje pa del Socialnega sporazuma. Ti dogovori oziroma sporazumi pa so bili podlaga za zakonodajo na tem podro?ju. Pla?na politika zajema na?in in viino usklajevanja najnijih osnovnih pla? po kolektivnih pogodbah (rast pla?) in viino ter na?in usklajevanja minimalne pla?e v dolo?en obdobju.

Eno temeljnih na?el delovnega prava je avtonomno urejanje delovnih razmerji s strani socialnih partnerjev. To velja za urejanje individualnih in kolektivnih delovnih razmerij, za zasebni in z dolo?enimi omejitvami tudi za javni sektor. Imanenten izraz te avtonomije so tudi kolektivna pogajanja z namenom sklenitve kolektivnih pogodb kot avtonomnega vira delovnega prava. S kolektivnimi pogodbami stranke urejajo medsebojne pravice in obveznosti (obligacijski del kolektivne pogodbe) ter tudi pravice in obveznosti iz delovnih razmerji med delavci in delodajalci (normativni del kolektivne pogodbe).

 

Delovna skupina za ekonomsko in socialno podro?je in trg dela
vodja: Irena Valenti, e-pota: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


Odbor KS 90 za varnost in zdravje pri delu
vodja: Damjan Volf, e-pota: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Pojem varnosti in zdravja pri delu e po svoji vsebini in namenu obsega pravice in obveznosti delodajalcev in delavcev, da v skladu z zakonom in drugimi predpisi ter ob dolo?anju in upotevanju varnostnih ukrepov, s katerimi se obvladuje oziroma prepre?ujejo nevarnosti in kodljivosti pri delu, zagotavljajo takno raven varnosti in zdravja pri delu, ki glede na naravo dela zagotavlja delavcu najve?jo mono mero zdravstvene in psihofizi?ne varnosti. Hkrati s tem je delodajalec dolan prilagajati svoje ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu spremenjenim okoli?inam, stalno izboljevati obstoje?e stanje oziroma stopnjo varnosti in zdravja pri delu.

Delovna skupina za mednarodno sodelovanje, delo na projektih in sodelovanje z organizacijami civilne drube
vodja: Euro Brozi?, e-pota: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.