Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

KOMISIJA ZA UGOTOVITEV PODLAGE ZA ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI

Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi Ministrstva za delo, druino in socialne zadeve ima sede pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Kolodvorska 15, Ljubljana, telefon: 01 474 51 00, 01 474 54 07), ki ji zagotavlja tudi materialne, tehni?ne in organizacijske pogoje za delo.


V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Uredbo o dolo?itvi kvote za zaposlovanje invalidov ter Pravilnika o na?inu dela Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi so bili s 1. 1. 2006 izpolnjeni pogoji, da lahko delodajalci pri komisiji za?nejo postopke za ugotavljanje podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi delovnim invalidom in invalidom, ki nimajo statusa delovnega invalida, v skladu s 116. ?lenom Zakona o delovnih razmerjih, v zvezi s 102. in 103. ?lenom ZPIZ-1-UPB3 ter 40. ?lenom ZZRZI-UPB1.

Pogodbo o zaposlitvi lahko delodajalec odpove brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi le, ?e so podani resni in utemeljeni razlogi za odpoved pogodbe in ?e utemeljenost teh razlogov ugotovi komisija, hkrati s tem, da delodajalec objektivno ne more zagotoviti invalidu drugega ustreznega dela (mnenje komisije je procesna predpostavka v postopku za odpoved pogodbe o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe).

Predlagatelji lahko vloge naslovijo na komisijo, na naslov:


MINISTRSTVO ZA DELO, DRUINO IN SOCIALNE ZADEVE

Komisija za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi

Kolodvorska 15

1518 Ljubljana


 

Predlogu je treba priloiti delovno dokumentacijo, s katero delodajalec dokazuje resnost in utemeljenost odpovednih razlogov oziroma podlag.

Za delovno dokumentacijo, ki jo delodajalec priloi k predlogu, po 4. ?lenu Pravilnika o na?inu dela Komisije za ugotovitev podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi teje:

 • izjava delodajalca o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi invalidu z navedbo razlogov za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • veljavna pogodba o zaposlitvi
 • podpisano obvestilo zavarovanca, da je seznanjen z nameravano redno odpovedjo pogodbe o zaposlitvi
 • dokazilo o ugotovljeni invalidnosti oziroma telesni okvari (to so ustrezni dokumenti, navedeni v 8. ?lenu Navodila za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list RS, t. 10/2005 in 45/2005))
 • dokumentacija, ki obsega podatke o zahtevah za zaposlitev pri delodajalcu (sploni akt delodajalca, ki dolo?a pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu oziroma akt o sistemizaciji delovnih mest, izpis iz izjave o varnosti z oceno tveganja)
 • dokazila o spremembah organiziranega delovnega procesa glede na prejnje stanje, ?e gre za spremembe organiziranega delovnega procesa
 • program razreevanja presenih delavcev, ?e gre za odpoved ve?jemu tevilu delavcev iz poslovnih razlogov
 • dokazila oziroma obrazloitev poslovnega razloga za odpoved pogodbe o zaposlitvi invalidu oziroma poslovnega razloga ter vpliva invalidnosti glede na monost zagotavljanja drugega delovnega mesta invalidu pri zavarovan?evem delodajalcu oziroma pri drugem delodajalcu.

Komisija pa sama pridobi e ugotovitve s predlogom Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) o izpolnjevanju pogojev za odpoved pogodbe o zaposlitvi, od delodajalca lahko pridobi tudi dodatno dokumentacijo, mnenje Intituta Republike Slovenije za rehabilitacijo ali dopolnilno izvedensko mnenje invalidske komisije ZPIZ-a, za razjasnitev dejanskega stanja pa lahko zahteva od delodajalca, zavarovanca, ZPIZ-a, ZRSZ, Inpektorata Republike Slovenije za delo, centrov za socialno delo ter drugih dravnih organov in organizacij tudi druge potrebne podatke, potrdila in dokazila.

Komisija poda mnenje o ugotovitvi podlage za odpoved pogodbe o zaposlitvi na podlagi pridobljene delovne dokumentacije z ugotovitvami in predlogom ZRSZ in ga posreduje delodajalcu in invalidu. ?e se za?ne postopek na zahtevo ZPIZ-a ali ZRSZ posreduje mnenje tudi njima. Odlo?itev komisije je dokon?na.

Hkrati opozarjamo, da pogodbo o zaposlitvi brez ponudbe nove pogodbe o zaposlitvi invalidu odpoveduje delodajalec, ki je dolan e o nameravani redni odpovedi pisno obvestiti invalida, ob redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi pa ga (po drugem odstavku 86. ?lena ZDR) opozoriti na:

 • njegove pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti
 • ?e je delovni invalid - na pravice iz invalidskega zavarovanja (pravice do nadomestil iz invalidskega zavarovanja po izteku pravic za primer brezposelnosti) in
 • na pravno varstvo.

Dokumenti:

Statistika (stanje zadev na komisiji na dan 17. 1. 2012 po seji)