Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO RAZISKAVE

alt alt alt

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Gregor?i?eva 7
1000 Ljubljana
tel.: 041 663 358

Ljubljana, 16. 9. 2013

POVABILO K ODDAJI PONUDB ZA IZVEDBO RAZISKAVE
- Socialni partnerji in nadomestila za brezposelnost -
Naro?nik: Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, Gregor?i?eva 7, 1000 Ljubljana;
kontaktni podatki: Urban Tav?ar, tel.: 041 663 358, e-pota: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ;
tevilka: POP 1/2013;
vrsta postopka: postopek zbiranja ponudb;
predmet povabila: Raziskava na temo socialni partnerji in nadomestila za brezposelnost.

Opis javnega naro?ila:

Pri?akujemo, da bo raziskava omogo?ila pregled, predstavitev in analizo dobrih praks v dravah Nem?ije, Danske, Poljske in Nizozemske ter pripravo strokovnih predlogov za implementacijo v RS.

Vsebina raziskave:

Pregled ureditve sistema nadomestil in vloge socialnih partnerjev pri tem v dravah Nem?ije, Danske, Poljske in Nizozemske. Primerjalna analiza dobrih in slabih praks med navedenimi dravami in RS. Predlogi za implementacijo dobrih praks v RS.

Rok za izdelavo raziskave je 31. 10. 2013.

Ponudba mora vsebovati:

- identifikacijske podatke o ponudnika;
- podatke o izvedenih projektih, delovnih izkunjah;
- ponudba predra?un.

Rok za oddajo ponudbe:

Popolna ponudba, v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. najkasneje do 26. 9. 2013 do 12.00 ure.

Ponudba mora biti ozna?ena s tevilko POP 1/2013. Naro?nik bo vodil zapisnik o obravnavi ponudb.

Ocenjene bodo formalno popolne, pravilne in pravo?asne ponudbe. Prepoznih in nepravilno opremljenih ponudb naro?nik ne bo obravnaval in jih bo neodprte vrnil ponudnikom.
Ponudnik lahko dobi vse informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na e-naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali na tel.: 041 663 358

Merilo za izbor:

Izmed ponudnikov, ki bodo izpolnjevali pogoje (popolne ponudbe), bo izbrana ponudba glede na merila navedena po vrstnem redu od najpomembnejega do najmanj pomembnega:
  • merilo cene izdelave raziskave (predstavlja 4/10 ocene);
  • tevilo avtorskih del s podro?ja dobrih praks zaposlovalnih politik v dravah EU in socialnega dialoga;
  • multidisciplinarnost strokovnjakov.

Odlo?itev o oddaji naro?ila

Naro?nik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb v roku 3 dni od datuma odpiranja ponudb, sprejel odlo?itev o oddaji naro?ila. O svoji odlo?itvi bo naro?nik pisno obvestil vse ponudnike.

Podpis pogodbe

Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe v roku treh (3) dni po prejemu pisnega poziva naro?nika. ?e pozvani ponudnik ne pristopi k podpisu pogodbe v zahtevanem roku, lahko naro?nik odda naro?ilo ponudniku z naslednjo najugodnejo, popolno ponudbo.


Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja ?lovekih virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetnitva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeevanje razvoja novih zaposlitvenih monosti