Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

PROJEKT SOCIALNI PARTNER ZA SOCIALNI DIALOG II

logo_GZS KS_90_logo ESS_logo_2x_pomanjan

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije smo v avgustu pri?eli s partnerskim izvajanjem projekta Socialni partner za socialni dialog II, ki ga delno financira Evropski socialni sklad. Projekt je ?asovno omejen na eno leto, in sicer od avgusta 2013.

Cilj projekta je izboljava poloaja na trgu dela rizi?nih skupin zaposlenih in brezposelnih kot so mladi in stareji. V projektu bomo preverili dobre prakse po posameznih dravah ?lanicah EU s podro?ja nadomestil za brezposelnost, socialnega dialoga glede malih in srednje velikih podjetji ter zaposlovanja mladih. Prav tako bomo preu?ili monosti za zadrunitvo in pripravili analizo izvajanja pristaniki storitev. Pripravili bomo tudi prvi kodeks medgeneracijskega sodelovanja v podjetju.

Cilj je zagotoviti tudi delujo? Ekonomsko socialni svet Obalno Krake regije, kot primer dobre prakse za ostale dele SLO in s tem nov zagon za socialni dialog, tokrat od spodaj navzgor. Konkretno elimo z vzpostavitvijo delujo?ega ESSOKR ustvariti prostor za bolj konkretno razreevanje teav zaposlovanja na regionalni ravni.

Ciljne skupine so ?lani KS 90 in GZS, zaposleni in brezposelni stareji ter mladi, socialni partnerji in ira javnost.

V okviru projekta bomo izvedli ve? predavanj in konferenc ter obve?ali ciljne skupine in iro javnost.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja ?lovekih virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetnitva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeevanje razvoja novih zaposlitvenih monosti