Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

DELAVNICA O ZDR-1 in ZVZD

logo_GZS KS_90_logo_mali ESS_logo_2x_pomanjan

V sredo, 26. 3. smo v okviru projekta Socialni partner za socialni dialog II izvedli prvi del delavnice na temo novega Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Na za?etku je predavatelj predstavil novelo Zakona o urejanju trga dela. Izpostavil je za?asno in ob?asno delo upokojencev, trajanje in viino nadomestila za brezposelnost in pravice ter obveznosti iz zavarovanja za primer brezposelnosti.

038

Nato je sledilo predavanje na temo novega Zakona o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1). Cilji zakonodajalca pri pripravi novega zakona so bili ve?ja fleksibilnost zaposlovanja in odpu?anja, odprava administrativnih ovir in zmanjanje razlik med zaposleni za dolo?en in nedolo?en ?as.

Delavnica je potekala v spro?enem vzduju ob aktivnem sodelovanju udeleencev, saj je bilo postavljenih mnogo vpraanj in izmenjanih veliko vsakodnevnih izkuenj.

IMAG0025

Med odmorom so udeleenci izkoristili prilonost za neformalno izmenjavo mnenj in druenje.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja ?lovekih virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetnitva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeevanje razvoja novih zaposlitvenih monosti