Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

logo_GZS         KS_90_logo3         Naloba_v_vao_prihodnost 

 

V sredo 21. 5. 2014 in 22. 5. 2014 smo v okviru projekta »socialni partner za socialni dialog II« obiskali pristaniš?e v Hamburgu (Nem?ija), ki mu nekateri pravijo »nemška vrata v svet«. Sprejel nas je evroposlanec g. Knut Fleckstein, ki nam je organiziral sre?anje s predstavniki zaposlenih na kontejnerskem terminalu HHLA Altenwerder in s predstavniki POOLA. Sestali smo se tudi z regijskim sekretarjem VER.DI-ja (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft - podružnica Nemške zveze sindikatov) Andreasom Bahnom s sodelavci, ki so nam predstavili tamkajšnji na?in delavske organiziranosti. Predstavili so nam zanimive in uporabne na?ine zaposlovanja in organizacije dela v ?asu, ko dela primanjkuje. Te dobre prakse, ki so se izkazale za u?inkovite, bomo analizirali in jih poskusili uvesti v naš sistem, z namenom dvigovanja u?inkovitosti slovenskih podjetij in ve?je zaš?ite delavcev.

110_-_1_-_ROTTERDAM          160_-_1_-_HAMBURG       

167_-_1_-_HAMBURG

Namen študijskega obiska je bil dosežen, saj smo dobili potrebne informacije, ki jih bomo uporabili za nadgraditev slovenskega sistema. V Hamburškem pristaniš?u, ki nam ga je predstavil izvršni direktor g. Gunther bonz, namre? veliko pozornosti posve?ajo na?rtovanju za prihodnost, predvsem glede strategije razvoja dejavnosti terminalov in prilagajanju potrebe ladjarjev. Potreba po hitrejšem in u?inkovitejšem pretovoru iz dneva v dan naraš?a, zato v sistemu prihaja do uvajanja avtomatizacije procesov, vendar s poudarkom na ohranjanju delovnih mest in pravic zaposlenih. S tem namenom so delavci organizirani v skupen kolektiv, ki ga družno upravljajo na eni strani sindikati, na drugi pa delodajalci na terminalih (vse pravice imajo dore?ene v kolektivnih pogodbah).

Pomemben poudarek pa posve?ajo njihovemu poudarjanju pripadnosti, kar se v praksi izkazuje za zelo u?inkovito. Ta na?in razmišljanja in ta smer investicij v ?loveške vire bi tudi pri nas lahko pomenil ve?ji prispevek k samemu napredku družbe.

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja ?loveških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti