Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

SEMINAR ZVZD-1, ZDR-1 in ZPIZ-2 - IZVAJANJE V PRAKSI (1. del)

logo_GZS KS_90_logo3 Naloba_v_vao_prihodnost

V ponedeljek 23. 6. 2014 je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije potekal seminar, ki je obsegal Zakonodajo iz varnosti in zdravja pri delu, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakon o delovnih razmerjih.

Pomembnost tega seminarja tako za delavce kot delodajalce je predstavil predsednik KS 90 Peter Majcen. Izpostavil je nujnost kvalitetne komunikacije med vsemi udeleenci (delavci in delodajalci) v podjetju, saj to vodi k reevanju nepravilnosti in sporov na miren na?in.

seminar_-_Peter_-_1.del

S strani uvodnega predavatelja, izvrnega sekretarja KS 90 in vodjo Odbora VZD pri KS 90, Damjana Volfa, so bile predstavlejne konkretne nepravilnosti, ki se pojavljajo pri razlagah in izvajanju ZVZD-ja. Z namenom lajega in boljega razumevanja je predavatelj najprej predstavil osnovne ?lene zakona. Udeleence je seznanil tudi s klju?nimi elementi pravilnikov, ki se sklicujejo na zakon ter njegovo izvajanje v praksi. Ve?ina udeleencev je sodelovala v razpravi s svojimi idejami in znanjem ter s prakti?nimi primeri iz njihovega delovnega okolja. Pri tem velja omeniti, da so nekateri udeleenci izpostavili nepravilnosti, ki se dogajajo v njihovih organizacijah delovnem okolju. Predavatelj je nepravilnosti podrobno raz?lenil, jih skual obrazloiti in predlagal mone reitve. Obojestranska komunikacija je pripeljala do novih spoznanj, idej, predlogov in reitev.

seminar__-_Damjan_-_1_del

Natan?no so bili predstavljeni tudi pomembni dejavniki, ki vplivajo na zdravje, dobro po?utje in varnost zaposlenih. To so evakuacijske poti in izhodi, prezra?evalne naprave na delovnih mestih, optimalne temperature v delovnih prostorih, razsvetljava delovnih prostorov, primerne velikosti delovnih prostorov in drugi.

Predavatelj je udeleence opozoril e na klju?ne cilje ZVZD-ja, ki bi jih morali spotovati in so v zakonu jasno dolo?eni.

Cilji so:

  • za?ititi in izboljati zdravje delavcev,
  • vzdrevati in izboljati njihove zmonosti sposobnosti za delo,
  • prispevati k vzpostavitvi in vzdrevanju varnega delovnega okolja za vse delavce,
  • spodbujati prilagajanje dela zmonostim delavcev ob upotevanju njihovega zdravstvenega stanja.

Skupna ugotovitev udeleencev na podlagi predstavitve in razprave je bila, da se prakti?no izvajanje zakona in njegovo razumevanje velikokrat razlikuje od teorije - besedila zapisanega v zakonu. Najpomembneje je sodelovanje in posvetovanje ter razumna komunikacija med delodajalcem in delavcem, kajti le to lahko pripelje do dobrih delovnih pogojev in obrodi dobre rezultate dela.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja ?lovekih virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetnitva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeevanje razvoja novih zaposlitvenih monosti