Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

SEMINAR ZVZD-1, ZDR-1 in ZPIZ-2 - IZVAJANJE V PRAKSI (2. del)

logo_GZS KS_90_logo3 Naloba_v_vao_prihodnost

V ponedeljek, 23. 6. 2014, je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije potekal seminar, ki je obsegal zakonodajo iz varnosti in zdravja pri delu, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Zakon o delovnih razmerjih.

Drugi del seminarja je bil posve?en ZDR-1 in ZPIZ-2. Pravna svetovalka KS90, Judita Belhar, se je osredoto?ila na dolo?ila ZDR-1, ki bi jih moral vedeti oziroma bi moral biti z njimi seznanjen vsak sindikalni zaupnik in tudi delavec. Podrobneje je obrazloila kaj pomeni prevzem in prenos delavcev k drugemu delodajalcu. Velikokrat se zgodijo prevzemi delavci pa o tem niso obve?eni.

Med udeleenci seminarja so bili tudi invalidi zato je podrobneje obrazloila status invalida v podjetju - pravice in obveznosti delavca invalida in delodajalca na podlagi delovnopravne in invalidske zakonodaje.

seminar_-_Judita_-_2_del

Predavateljica se je opredelila predvsem na primere iz prakse zato je tema udeleence pritegnila, sodelovali so v razpravi in predavateljici zastavili tevilna vpraanja. Rezultat razprave je doprinesel k zanimivim pogledom in (monim) reitvam na nekatera klju?na vpraanja.

Pravni svetovalec KS 90 Marko Blatnik, pa je udeleencem obrazloil in pojasnil vzroke in posledice transformacije pogodbe o zaposlitvi. Za laje razumevanje je predstavil primere iz prakse.

seminar_-_Marko_-_2_del

Sledila je obravnava pokodb pri delu v tevilkah, na?ini njihovega zmanjevanja, prepre?evanja in odkodninska odgovornost delodajalca, kar je bilo seveda podkrepljeno s sodno prakso slovenskih sodi?.

Zaklju?ek seminarja pa je bil posve?en nastanku invalidnosti na delovnem mestu in pravnim posledicam, ki temu sledijo.

Udeleenci so v razpravi aktivno sodelovali. Seminar je presegel predvideni ?asovni okvir, kar pomeni, da so bile izbrane teme zanimive in aktualne. Udeleenci so tekom seminarja in po seminarju pravnikoma izpostavili vpraanja s katerimi se sre?ujejo v svojem delovnem okolju, o njih razpravljali in ve?krat reagirali tudi zelo ?ustveno.


Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja ?lovekih virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetnitva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeevanje razvoja novih zaposlitvenih monosti