Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

 

alt       alt         alt         alt

 

Projekt »Socialni partner za socialni dialog II«, ki smo ga izvedli s sredstvi Evropskega socialnega sklada in prora?unskimi sredstvi Republike Slovenije, je partnerski projekt, ki smo ga v Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije – KS 90 kot nosilci projekta izvedli s sodelovanjem Gospodarske zbornice Slovenije. Pri?ujo?i zbornik pa je pregled obdelanih vsebin.

Pri prakti?nem izvajanju socialnega dialoga se partnerji vsakodnevno sre?ujemo s številnimi izzivi in težavami. Njihove rešitve pa pogosto zahtevajo kompleksna znanja in rešitve. Ne glede na to, da sindikati zastopamo interesno skupino delavcev, delodajalske organizacije pa interes svojega ?lanstva, mora biti kon?ni rezultat dialoga sprejemljiv za obe strani. Partnersko projektno sodelovanje je zato dobra osnova za nadaljnje delo, obenem pa bodo rezultati in ponujene rešitve lahko v pomo? našim ?lanom in vsem drugim, ki se bodo pri svojem delu sre?ali s podobnimi problemi.

Zaradi širine vsebin socialnega dialoga smo se v njegovi zasnovi morali odlo?iti le za nekaj tem oziroma strateških ciljev, ki smo jih zasledovali.

Tako smo se kot prvega lotili vzpostavitve delovanja regijskega ESS na Obalno-kraškem obmo?ju. Gre za smiselno nadgraditev teme projekta »Socialni partner za socialni dialog« iz obdobja 2009 – 2011. Ob dobrih obetih in uspelem konstituiranju sveta je prišlo do zastoja njegovega pri?akovanega delovanja predvsem na strani lokalnih skupnosti, ?emur je o?itno botrovalo volilno leto oziroma predvolilne aktivnosti. Ne glede na formalni zaklju?ek projektnega obdobja, bo zaradi pomembnosti socialnega dialoga na lokalni ravni potrebno in pomembno nadaljevati z delom po lokalnih volitvah. S tem namenom smo pripravili nabor tematik, ki jih lahko rešujemo s socialnim dialogom.

Eden izmed najbolj pere?ih problemov naše družbe je kr?enje števila delovnih mest. Pri tem so najbolj na udaru rizi?ne skupine zaposlenih in brezposelnih. Ker se pri?akovana dolžina delovne dobe kot upokojitvena starost podaljšujeta, smo z analizo stanja želeli izpostaviti predvsem problematiko mladih in starejših delavcev ter v njihovem sobivanju poiskati prednosti, ne le težave. Rezultat tega je »Kodeks medgeneracijskega sodelovanja«, ki ga bomo v bodo?e ponudili v podpis našim partnerjem.

Posebno pozornost smo posvetili problemu delovanja in zaposlovanja pri izvajalcih pristaniških storitev, ki predstavljajo posebnost na našem trgu dela, saj gre pri tem za obliko posredništva delovne sile, pri ?emer sindikati ugotavljamo številne nepravilnosti in nezakonitosti, ki pogosto pomenijo grobo izkoriš?anje delavcev. Ena od predlaganih rešitev je zadružništvo, ki smo mu prav tako namenili pomembno mesto v projektu.

V delo na projektu je bilo vloženega veliko truda, zato se ob tej priložnosti želim zahvaliti sodelavkam in sodelavcem za njihov prispevek k uspešni realizaciji zastavljenih ciljev, zbornik pa naj bo vsem nam dodatna pomo? pri snovanju in realizaciji rešitev problemov, s katerimi se vsakodnevno sre?ujemo.

Peter Majcen, predsednik KS 90

 

 

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja ?loveških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve in 1.4 prednostne usmeritve: Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti