Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Poziv k zbiranju podpisov - sprememba Zakona o minimalni pla?i

 

Spotovani!

Kot e napovedano in vam znano bo tudi Konfederacija sindikatov 90 Slovenije sodelovala v skupni akciji sindikalnih central za podporo spremembi definicije minimalne pla?e po trenutno veljavnem Zakonu o minimalni pla?i. Skupna tiskovna konferenca sindikalnih central na temo akcije je napovedana za ta ?etrtek, 27. 8. 2015 na Dalmatinovi, ZSSS Ljubljana, ki se je bom udeleil tudi predsednik KS 90, Peter Majcen.

Podporo spremembam definicije minimalne pla?e, izvzem dodatkov za no?no, nedeljsko in prazni?no delo iz minimalne pla?e, bodo lahko izrazili vsi dravljani RS od torka, 1. septembra  do vklju?no petka, 4. septembra 2015 tako, da bodo na katerikoli upravni enoti v RS, v ?asu uradnih ur, oddali izpolnjen poseben obrazec podpore spremembam definicije minimalne pla?e. Podporo s podpisom na overjenem obrazcu lahko izkaejo vsi dravljani RS (po volilnem imeniku Dravne volilne komisije),  pravica NE velja za tujce, ki opravljajo delo v RS in imajo urejeno za?asno ali stalno bivanje v RS.  Obrazec bo potrebno podpisati pred uradno osebo na UE. Ob oddaji podpisa bo posameznik potreboval veljaven osebni dokument. Uradna oseba bo obrazec overila z igom in podpisom in ga vrnila izpolnjevalcu.

Podpisan in overjen obrazec je potrebno oddati na stojnici, ki bo pred upravno enoto. Alternativno bo mono izpolnjene in overjene obrazce oddati tudi izvrnim sekretarjem, predsedniku sindikata ali sindikalnemu zaupniku, ali pa na sedeih obmo?nih organizacij KS 90, RSSO Ljubljana, Resljeva7 v Ljubljani in OSO-KS 90, Trg Brolo 2 v Kopru. Vsi prejeti izpolnjeni in igosani obrazci naj se na navedena sedea dostavijo najkasneje do izteka akcije v petek, 4. 9. 2015.

NUJNO je, da e v tem tednu porazdelimo tudi letake in plakate ZASLUIMO SI VE? KOT MINIMALNO PLA?O!. Propagandno gradivo je na razpolago na sedeih regijskih organizacij KS 90, KS 90- RSSO Ljubljana in OSO-KS 90 zato ?lane in ?lanice pozivam, da ga ?im prej dvignete in ga razdelite ?lanom in tudi sodelavcem, ki niso ?lani sindikata in zainteresiranim dravljanom in dravljankam, ker tudi njihov podpis teje! LETAK - SPREMEMBA DEFINICIJE MINIMALNE PLA?E

V skladu z dogovorom sindikalnih central bo KS 90 pokrivala zbiranje podpisov na obalnem obmo?ju - Koper in Lucija, ostale sindikalne centrale pa bodo pokrile ljubljansko in druga obmo?ja Slovenije. Ve? informacij si lahko preberete v priloenem pozivu OSO-KS 90.

teje torej vsak podpis, zato vas pozivam k sodelovanju!

 

Peter Majcen, predsednik KS 90

 

obrazec MINIMALNA PLA?A - SLO

obrazec MINIMALNA PLA?A - ITALIJANSKI

obrazec MINIMALNA PLA?A - MADARSKI

obrazec - vzorec - izpolnjen

obrazec MINIMALNA PLA?A - ITALIJANSKI

obrazec MINIMALNA PLA?A - MADARSKI

 

Vseh sedem reprezentativnih sindikalnih central je v ?etrtek, 10.9.2015, v DZ prineslo 11.000 overjenih podpisov v podporo predlogu sprememb zakona o minimalni pla?i, po katerem bi iz definicije minimalne pla?e izlo?ili dodatke za no?no, nedeljsko in prazni?no delo.