Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

STOPIMO SKUPAJ - LUKE NE DAMO

Konfederacija sindikatov 90 in nekatere nae ?lanice, tako OSO-KS 90 in predvsem sindikati s podro?ja logistike, so se ob njenem nastanku pridruili civilni iniciativi "Vstala Primorska, vstani Slovenija!", katere razlog ustanovitve je bil o?iten naskok kodljivih lobijev na Luko Koper.


Povod, ki je sodu izbil dno, je poskus menjave treh ?lanov nadzornega sveta s strani SDH, pri ?emer v CI druno utemeljeno ocenjujemo, da je to le prvi korak pri odstavitvi uspene uprave podjetja, ki ob vsem uiva podporo velike ve?ine delovnega kolektiva.

Predlagatelji menjave nadzornikov se pri tem posluujejo lai, sprenevedanj, manipulacij, groenj in zavajanj javnosti, pri ?emer se ne branijo e podlejih sredstev. Kot glavni razlog navajajo neuspenost uprave pri obvladovanju strokov dela, kar je nesprejemljiva trditev, saj ima druba Luka Koper,d.d. veljavno kolektivno pogodbo, v kateri so pla?e vezane na produktivnost ter v odstotku prihodkov predstavljajo manji dele od skoraj vseh primerljivih pristani?.
O?itni cilj SDH in njihovih botrov je oslabitev drube, nato njeno razbitje ter po pri nas poznanih scenarijih, divja mednarodna privatizacija, z vsemi monimi kodljivimi posledicami. 

Naj tistim, ki dogajanja mogo?e ne poznajo, navedemo, da Luka Koper trenutno posluje izredno uspeno, primerljivo z najboljimi pristani?i v Evropi in ire ter s trendom izjemne rasti vseh pozitivnih kazateljev uspenosti. Zaradi tega in svoje izredne geo-strateke lege vzbuja apetite mnogih, predvsem tujih drub. Poseben problem predstavlja ma?ehovski odnos drave do nujnih investicij v infrastrukturo (2.tir in ostalo...). 

Ker so podobna dogajanja e spravila slovensko gospodarstvo na kolena, Luka Koper pa ostaja ena redkih svetlih to?k, kjer kljub naporom mnogih, da bi jo podredili, tega do danes e niso uspeli uresni?iti, tudi v naih sindikatih ne bomo tiho in kriem rok zato
pozivamo vse funkcionarje, sindikalne zaupnike in celotno nae ?lanstvo ter zainteresirano javnost, da nas pri teh naporih podprete.


dne 21. 6. 2016 ob 13,00 uri je Svet delavcev Luke Koper sklical zbor delavcev celotne drube. To je le eden od korakov, s katerim elimo pritisniti na SDH, da odstopi od menjave nadzornikov. V primeru, da tega ne storijo, sledi v torek, 28. 6., obseen protestni shod na osrednjem, koprskem Titovem trgu ob 18.uri. O scenariju dogodka in ostalih dogajanjih boste zanesljivo obve?eni tudi iz javnih medijev.